Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Đảng

Trong bối cảnh “con vi rút mang tên Việt Á” lây lan và gây biết bao hệ lụy cho ngành Y tế thời gian qua, những việc làm của đảng viên, bác sỹ Nguyễn Thành Danh là hiện thân ngời sáng những phẩm chất cao quý của người cán bộ, đảng viên với phương châm: "khó khăn không chùn bước, tiền bạc không thể lung lay, luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trung thành với Tổ quốc và Nhân dân”.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa dùng cụm từ “bình đẳng giới”, mà Bác chỉ nói về vấn đề giải phóng phụ nữ và thực hiện nam nữ bình quyền và đây cũng chính là nội dung cốt lõi của vấn đề bình đẳng giới hiện nay mà thế giới và Việt Nam đang quan tâm theo đuổi vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Những tư tưởng cốt lõi về bình đẳng giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện ở một số luận điểm sau:
Một là, phụ nữ là phân nửa xã hội, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên gắn liền cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc với cuộc đấu tranh cho bình đẳng, tự do và phát triển của phụ nữ Việt Nam.