Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

NHANH CHÓNG THAY ĐỔĐỂ CI THIĐIU KIN V SINH

Ngày nhà v sinh Thế gii 19/11 do Liên Hp Quđứng ra công nhn vào nă2013, vi mđích là để c vũ vic tuyên truyý thc v sinh. V sinh an toàn xng đáng được xem là quyn ca con người, trong bi cnh khong 3,5 tỉ người trên thế giđang sng trong đikin không có Dch v v sinh được qun lý an toàn, h phi s dng nhà vsinh chung, hoc nhà v sinh không được x lýđảm bo vệ sinh.

Sc khe cng đồng ph thuc vào cáđiu kin v sinh ti nơi cư trú và sinh sng đặc bit là nhà v sinh và các thiết b v sinh tay, tm ra sinh hot. Khi mt s người trong cng đồng không có nhà v sinh an toàn, thì sc khe ca nhng ngườđó và mt s người khác trong cng đồng cũng s bđe da. Điu kin v sinh kém làô nhim ngun nước ung, sông ngòi, bãi bin và cây trng, cây  lương thc, làm lây lan các bnh nguy hiđến tính mng trong cng đồng dân cư

Nhà v sinh an toàn cũng là nhân t thúđẩy các ci thin v bình đẳng gii, giáo dc, kinh tế và môi trường, viđảm bo có điu kin v sinh an toàn, nhà v sinh đúng tiêu chun  giúp bđảm bo sc khe, an toàn ca ph n và tr em gái, đặc bit là trong thi k kinh nguyt và mang thai.

Ngày Nhà v sinh Thế gii năm 2023 vi ch đề Nhanh chóng thay đổi  ch đề năm nay hướng ti vic thúđẩy sthay đổi bng cách mi người hãy làm bt c điu gì mình cóthđể đảm bo mi ngườđều có nhà v sinh sch s, an toàn, đúng tiêu chun. 
 

Bảy giá tr ca nhà v sinh: 

-Bo v chúng ta khi bnh tt.

-Giúp chúng ta gi th din.

-Không có nhà v sinh, môi trường s bn thu, nhiu mm bnh.

-Giúp gim tình trng suy dinh dưỡng  tr em.

-Trường hc có nhà v sinh giúp các em n sinh cóth tiếp tđi hc khi đến k kinh nguyt.

-Nhà và nơi làm vic có nhà v sinh giúp ph n phát huy hết kh năng và hoàn thành tt công vic ngay c khi trong k kinh nguyt.

-Cùng vi nước sch và điu kin v sinh sch s, nhà v sinh an toàn giúp to rào chđể ngăn s lây lan ca các bnh truyn nhim./.BS Diệu Hương