BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Việt Nam là một trong những quốc gia chú trọng thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Chính sách BHYT được Đảng và Nhà nước ta tổ chức thực hiện từ năm 1992, là chính sách mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật hoặc tai nạn.

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 01 tháng 7 hằng năm là "Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và vì an sinh đất nước.

Năm 2024, Bộ Y tế kêu gọi hưởng ứng 15 năm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam với chủ đề “Sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở”. Chủ đề năm nay nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.

 

 

Cùng với sự phát triển và ngày càng hoàn thiện của chính sách BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng dần qua các năm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân; quỹ BHYT đã góp phần thay thế hiệu quả cơ chế tài chính về y tế. Quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng BHYT.

Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng. Tham gia BHYT giúp hạn chế rủi ro về tài chính cho bản thân, gia đình, đồng thời chia sẻ bớt gánh nặng khó khăn cho cộng đồng nếu một ai đó không may mắc bệnh.

Vì an sinh xã hội, vì sức khỏe chúng ta, hãy tham gia bảo hiểm y tế./. Bs. Diệu Hương